…هَگَرْ وُجُودَا تَە بِقَلَمَا قَدِیرِێ أَزَلِی کُو وَاحِدِێ أَحَدَە، دَسْتْنِڤِیسْ نَبَە

مُحَالَا سِسِێیَانْ: هَگَرْ وُجُودَا تَە بِقَلَمَا قَدِیرِێ أَزَلِی کُو وَاحِدِێ أَحَدَە، دَسْتْنِڤِیسْ نَبَە….ارِیَا کُو پِێگِرِێ أَسْبَابِێ، سِرُوشْتِێ بَە، وِێ چَاغِێ ژِ حُجْرَکَەکَه بَدَنِێ کُو دِ وُجُودَا تَە دَەیَە بِگْرَە -وَکَە دَائِرَەیِێنْ دِ نَاڤْ هَڤْدَەنَه- [حَیَا تَڤَاهِیَا وُجُودَا تَە] دِڤِێ ژِێ پِێکْهَاتِیِێنْ بَدَنِێ یێنْ بِهَزَارَانْ، قَالِبِێنْ سِرُوشْتِێ پَیْدَەبِنْ. لَوْرَا، مَثَلَا اَڤْ کِتِێبَا کُو دِ دَسْتِێ مَە دَەیَه هَکَە بِدَسْتْنِڤِیسِێ بَە، تَكْ پِێنُوسَكْ، بِپَالْپِشْتِیَا عِلْمِێ نِڤِیسَڤَانِێ وِێ، وَانْ تَڤْدَە دِنِڤِیسَە. هَگَرْ اَوْ، دَسْتْنِڤِیسْکِی نَبَە ؤُ ژِ قَلَمَا وِی نَیِێ زَانِنْ ؤُ بِێ گُۆتِنْ کُو “خَوه بِخَوه هَاتِیَە نِڤِیسَانْدِنْ” یَانْ ژِ سِرُوشْتِێ بِێ زَانِنْ: وِێ چَاغِێ مِینَا پُرْتُوکَا چَاپْخَانَیِێ، ژِبُۆ هَرْ حَرْفَکَە وِێ، پِێنُوسَکَە هَسِينِی یَا جِهِێ لَازِمَە کُو بِلَا بِێ چَاپْکِرِنْ. چَاوَا کُو دِ چَاپْخَانَەیِێدَە بِقَاسِى هَژْمَارِێنْ حَرْفَانْ، حَرْفِێنْ هَسِنِی هَنَە، دُورَە اَوْ حَرْفْ تِێنْ نِڤِیسَانْدِنْ، اِیجَا ژِ بَرْ ڤِێ یَكِێ ژِ بَدِێلَا یَكْ پِێنُوسَکِێ، دِڤِێ بِقَاسِی هَژْمَارَا ڤَانْ حَرْفَانْ پِێنُوسْ بِێنْ پَیْدَاکِرِنْ. بَلْکِی دِ نَاڤْ وَانْ حَرْفَانْدَە، وَکَە جَارِنَانْ دِبَە، هَکَە بِپِێنُوسَا پِچُوكْ دِ حَرْفَکَە مَزِنْدَە رُوپَلَكْ -بِخَطَا زِرَاڤْ- هَاتِبَە نِڤِیسَانْدِنْ، وِێ چَاغِێ بِهَزَارَانْ پِێنُوسْ ژِبُۆ یَكْ حَرْفَکِێ لَازِمْ دِبِنْ. بَلْکِی [جَارِنَانْ ژِی وَکِی دَائِرَیِێنْ دِ نَاڤْ هَڤْدَە] دَاخِلِێ هَڤْدُو بِبَە ؤُ بِوَظْعِیَتَکَە مُنْتَظَمْ، شَکْلَکِی -مِینَا جَسَدِێ تَە- بِسْتِینَە، وِێ چَاغِێ دِ هَرْ دَائِرَیَکِێدَە، ژِبُۆ هَرْ بَشَکِێ، بِقَاسِى هَژْمَارَا وَانْ مُرَکَّبَانْ، قَالِبْ لَازِمِنْ. هَایْدِێ هَگَرْ تُو، ژِبُۆ ڤِێ طَرْزَا کُو صَدْ مُحَالْ تِێدَە هَنَە بِبِێژِی کُو “مِمْکُنَه” ؤُ ڤِێ قَبُولْ بِکِی ژِی، ژِبُۆ چَێکِرِنَا ڤَانْ حَرْفِێنْ هَسِنِی یِێنْ هُنَرَا رِێکُوپِێکِیِێنَه ؤُ ڤَانْ قَالِبِێنْ تِێکُوزْ ؤُ ڤَانْ پِێنُوسَانْ -هَکَه ژِ تَكْ پِێنُوسَکِێرَا نَیِێنْ سِپَارْتِنْ، ژِبُۆ کُو اَوْ حَرْفِێنْ هَسِنِی، اَوْ قَالِبْ، اَوْ پِێنُوسْ بِێنْ چِێکِرِنْ- دِیسَا بِقَاسِى هَژْمَارَا وَانْ، پِێنُوسْ، قَالِبُ وحَرْفْ لَازِمِنْ. لَوْرَا اَوْ ژِی هَاتِنَە چِێکِرِنْ ؤُ اَوْ ژِی هُنَرَا رِێکُوپِێکِیِێنَه. ؤُ وَکِی ڤِێ لِپَیْهَڤْ بِقَاسِی دِکَارَە بِچَە دِێ بِچَە.

هَا، دَە تُو ژِی فِێهْمْ بِکَه اَڤْ، فِکْرَکَە وِسَایَە کُو بِقَاسِی هَژْمَارَا ذَرَّەیِێنْ تَە، مُحَالُ وخُرَافَە تِێدَە هَنَە. هَیْ مُوعَطِّلِێ رِکُۆ! دَە تُو ژِی شَرْمْ بِکَە، دَڤْ ژِ ڤِێ ضَلَالَتِێ بَرْدَە!

sirûş-r.19,20,21
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir